Giám định tổn thất

Giám định tổn thất là giám định phục vụ cho các công ty bảo hiểm nhằm xác định mức độ, giá trị, tình trạng tổn thất của tài sản được bảo h..

26/10/2017 15:39:56

Xem thêm